OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODU thepig.cz

I. Úvod

1. Společnost  The Bourgeois Pig s.r.o.  se sídlem: Legerova 43 120 00 Praha 2,  Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku  The Bourgeois Pig s.r.o. , IČO: 06075762, spisová značka C 275668   vedená u Městského soudu v Praze, provozovna The Bourgeois Pig, Legerova 43, Praha 12000 (dále jen „Prodejce“), nabízí ke koupi hudební nosiče, gramodesky, včetně doplňků a příslušenství a zboží z vinylového materiálu prostřednictvím webových stránek thepig.cz (dále jen „Obchod“ nebo „Webové stránky“).

 

2. Těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí nákup a prodej zboží prostřednictvím Obchodu, určují se pravidla registrace a užívání uživatelských účtů.

3. Obchodní podmínky jsou přístupné na Webových stránkách, kde si zákazník (dále jen „Kupující“) může zobrazit a stáhnout jejich aktuální verzi.

4. Informace o jednotlivém zboží na Webových stránkách, zejména o vlastnostech (barva, materiál, určení využití apod.) a ceně, jsou součástí nabídky k uzavření Smlouvy podle těchto Obchodních podmínek.

5. Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu Obchodu, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.

II. Pravidla nákupu

1. Prodávající uzavírá smlouvy s Kupujícím prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícím na (i) Webových stránkách, emailem na adrese music@thepig.cz anebo telefonicky na čísle +420 607 075 765, formou tzv. „distanční smlouvy“ (dále jen „Smlouva“) a poskytuje možnost zřízení uživatelského účtu umožňujícímu snadnější nákup.

2. Kupující je povinen uvádět při nákupu zboží a registraci uživatelského účtu pouze pravdivé, aktuální a přesné údaje. Registrovaný uživatel je povinen o změně těchto údajů Prodávajícího bezodkladně informovat.

3. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce, bude zpracovávat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze Smlouvy a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků Webových stránek s výjimkou případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon, rozhodnutí příslušného orgánu státní správy anebo mu k zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů) Kupující udělí souhlas. Kupující má rovněž právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení.

4. Kupující se zavazuje: a) využívat služeb Obchodu způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje jeho řádný chod, neomezuje ostatní zákazníky a neztěžuje správu Obchodu b) neposílat a neumísťovat v rámci Obchodu nevyžádaná obchodní sdělení a obsah zakázaný právními předpisy.

III. Objednávka

1. Prodávající přijímá objednávky prováděné prostřednictvím Webových stránek a emailu nepřetržitě. Objednávky prováděné telefonicky jsou přijímány v pracovní dny od 10:00 do 19:00 hodin. Zpracování objednávek provedených mimo pracovní dny provádí Prodávající během prvního či druhého pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla objednávka provedena.

2. Předmětem objednávky je zboží vybrané Kupujícím z dostupné nabídky Obchodu. Zákazník může provést objednávku bez registrování vlastního uživatelského účtu v Obchodu (tzv. nákup bez registrace).

3. Při nákupu prostřednictvím Webových stránek Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole „Přidat do košíku“ u jednotlivých položek zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole „Košík“, se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole „Přejít do pokladny“. Po kliknutí následuje proces objednávky ve 3 krocích. Kupující v 1. kroku objednávky vyplní kontaktní a fakturační údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy a vystavení faktury (dále jen „Objednávkový formulář“). Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, jež je součástí 1. kroku objednávky, potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že tyto v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním obchodních podmínek, příslušnou objednávku nelze uskutečnit.

4. Ve 2. kroku objednávky zvolí Kupující způsob platby a doručení.

5. Ve 3. kroku objednávky se zobrazí rekapitulace objednávky zahrnující seznam objednaného zboží, celkovou cenu, kontaktní a fakturační údaje a způsob dopravy a platby. Kliknutím na pole „Závazně objednat“ je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.

6. Do okamžiku kliknutí na pole „Závazně objednat“ (nebo „Pokračovat“ po vybrání platby formou subjektů zprostředkovávajících platební transakce), má kupující možnost měnit předmět objednávky co do jednotlivých položek zboží a upravovat své kontaktní a fakturační údaje, způsob platby a dopravy. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem rekapitulaci objednávky obsahující číslo objednávky, seznam objednaného zboží, celkovou cenu objednaného zboží, zvolený způsob dodání a platby, termín dodání zboží, kontaktní údaje Kupujícího a text těchto Obchodních podmínek (dále jen „Rekapitulace objednávky“). Tato zpráva představuje potvrzení o uzavření Smlouvy.

7. Pokud Kupující objednává zboží prostřednictvím e-mailu anebo telefonu, sdělí Kupující Prodávajícímu veškeré údaje nezbytné pro realizaci objednávky.). Prodávající pošle Kupujícímu Rekapitulaci objednávky provedené telefonicky nebo emailem na e-mail Kupujícího, a to společně s těmito Obchodními podmínkami. Tato zpráva představuje potvrzení o uzavření Smlouvy.

8. Náklady na komunikaci při objednávce telefonem nese Kupující podle tarifu svého telefonního operátora. Před provedením telefonické objednávky je Kupující dotazován, zda-li se v dostatečném časovém předstihu seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a je upozorněn na skutečnost, že je telefonní rozhovor nahráván.

9. Prodávající není povinen zpracovat objednávku v případě, že: (i) Kupující uvedl nesprávné či neúplné údaje, a tyto nedoplnil do 5ti dnů po té, kdy byl Prodávajícím vyzván k nápravě, (ii) transakci v systému elektronických plateb Trustpay se nepodařilo autorizovat, (iii) platba za objednávku v případě úhrady „Převodem“ nebyla provedena během 2 pracovních dní ode dne odeslání e-mailu s údaji o platbě Kupujícímu. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se objednané zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do zpracování objednávky Prodávajícím stalo nedostupné. 10. V případě, že se zboží v mezidobí od uskutečnění objednávky Kupujícím do jejího zpracování Prodávajícím stalo nedostupným, má Prodávající možnost objednávku stornovat bez dalšího a Kupujícího o tom bezodkladně uvědomí.

IV. Dodání zboží

1. Termín dodání zboží, uvedený v Rekapitulaci objednávky, představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit. O tomto je povinen Kupujícího informovat v původní lhůtě pro doručení zboží.

2. Zboží je dodáváno na adresu Kupujícího na území České republiky prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „Kurýrní služba“). Lhůta pro odeslání zboží činí standardně 7 pracovních dnů. Pokud Kupující provede objednávku do 14:00 v pracovní den, Prodávající odešle objednané zboží ve lhůtě do 48 hodin od obdržení objednávky anebo od úspěšné platby „převodem“ či prostřednictvím „Platební brány“, byl-li takový způsob platby Kupujícím zvolen. Zahájení zpracování objednávky Prodávajícím může být při platbě „převodem“ či prostřednictvím „Platební brány“ odloženo až do chvíle připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího.

3. Všechny zásilky zboží doručované Kupujícím prostřednictvím Kurýrní služby jsou pojištěny.

4. Cenu za doručení hradí Kupující, uvedenou v Rekapitulaci objednávky, Kupující. K doručovanému zboží je vždy přiložena Rekapitulace objednávky, faktura (daňový doklad) a formulář pro výměnu/vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).

5. Prodávající archivuje informace o uzavřených Smlouvách po dobu 3 let. Kupující je oprávněn si tyto informace u Prodávajícího vyžádat prostřednictvím e-mailové zprávy. Prodávající je povinen tyto Kupujícímu poskytnout ve lhůtě do 14ti dnů od obdržení požadavku.

V. Ceny a způsoby platby

1. Ceny výrobků jsou uváděny v českých korunách včetně veškerých souvisejících daní a poplatků.

2. Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby plateb objednávky: a) v hotovosti kurýrní službě v místě doručení (na dobírku), b) platební kartou, c) bankovním převodem anebo prostřednictvím Platební brány. V případě, že Prodávající neobdrží platbu na účet ve lhůtě 3 dny od přijetí objednávky, dochází automaticky ke stornování objednávky. Ke zpracování objednávky Kupujícího dochází ihned po připsání kupní ceny za zboží na účet Prodávajícího.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží v Obchodě, zavádět nové zboží k prodeji, vyhlašovat a odvolávat slevové akce nebo tyto akce měnit, přičemž takovými změnami nejsou dotčena práva Kupujícího pramenící z odeslané objednávky či uzavřené Smlouvy.

VI. Záruka, reklamace a vrácení zboží

1. Zboží nabízené v Obchodě – hudební nosiče a gramodesky, není zaručeně nové,  není-li u jednotlivé položky uvedeno jinak.

2. Každá věc zakoupená v Obchodě může být reklamována v zákonem určené lhůtě 2 let. Reklamované zboží zašle Kupující společně s písemným popisem vady nebo reklamačním formulářem staženým z Webových stránek a dokladem o koupi v Obchodě, na adresu: The Bourgeois Pig, Legerova 43, Praha 12000 s touto poznámkou na obalu zásilky: „Reklamace e-shop thepig.cz“. Prodávající potvrdí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamovaného zboží, jeho přijetí a sdělí Kupujícímu způsob vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

3. V případě, že reklamace nebude vyřízena kladně, zboží bude odesláno zpět Kupujícímu společně s odůvodněním zamítnutí reklamace.

4. Zjistí-li Kupující poškození zboží během dopravy, sepíše v přítomnosti zaměstnance kurýrní služby protokol o poškození zboží během přepravy a tento předá Prodávajícímu k dalšímu vyřízení reklamace přepravy.

5. Kupující, který je spotřebitelem dle platných právních předpisů, má právo na odstoupení od Smlouvy a bezplatné vrácení nepoužitého zboží bez uvedení důvodů během 14 dní od data obdržení zboží. Odstoupení od Smlouvy, resp. formulář pro odstoupení, jež je přílohou těchto Obchodních podmínek, Kupující zašle společně s předmětným zbožím na adresu: The Bourgeois Pig, Legerova 43, Praha 12000. Pokud předmětné zboží Kupující nepošle společně s dopisem či formulářem o odstoupení, je povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat na uvedenou adresu. Kupující nese náklady na přepravu a riziko nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu. Cena zboží je v případě takového odstoupení od smlouvy vrácena Kupujícímu bezodkladně, max. do 7 pracovních dní, na Kupujícím uvedené číslo bankovního spojení, případně prostřednictvím poštovní poukázky, byla-li cena zboží hrazena dobírkou.

6. Prodávající je povinen Kupujícímu odstoupení od Smlouvy písemně potvrdit.

VII. Uživatelský účet, technické nároky

1. Osobní údaje Kupujících uvedené během registrace uživatelského účtu do Obchodu jsou chráněny zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zpracovávány Prodávajícím výhradně pro realizaci objednávek a pro marketingové účely, dá-li k tomu Kupující souhlas. Kupující má právo doplňovat, aktualizovat, opravovat osobní údaje, dočasně nebo trvale odejmout povolení k jejich zpracovávání nebo požadovat jejich odstranění, jsou-li neúplné, neaktuální, nepravdivé nebo byly získány s porušením právních předpisů anebo jsou již zbytečné pro realizaci účelu, pro který byly získány. Kupující má rovněž právo odmítnout zpracování osobních údajů pro marketingové účely či zasílání obchodních sdělení (včetně newsletteru).

2. Kupující, kteří mají registrovaný uživatelský účet, jsou automaticky informováni o změnách Obchodních podmínek prostřednictvím e-mailu.

3. Registrovaný uživatelský účet je Kupující oprávněn kdykoliv zrušit prostřednictvím Webových stránek.

4. Technické nároky na registraci uživatelského účtu a nákup prostřednictvím Obchodu je odpovídající hardware a (i) přístup k internetové síti, (i) funkční internetový prohlížeč a (i) účet elektronické pošty.

5. Reklamace týkající se funkčnosti Webových stránek lze zasílat na emailovou adresu zákaznické podpory Obchodu (emailová adresa: info@thepig.cz) nebo telefonicky na telefonní číslo (tel. č.: +420 607 075 765). Reklamace by měla obsahovat jméno a kontaktní údaje uživatele Webových stránek a předmět reklamace. Prodávající odstraní závady v co nejkratší možné době, nejpozději však do 14 dní ode dne doručení reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude uživatel informován písemně na adresu uvedenou v objednávce, požádá-li o doručení na jinou adresu.

6. Kupující je srozuměn, že v závislosti na nastavení internetového prohlížeče Kupujícího mohou být uloženy do počítačového systému, který Kupující používá, soubory cookies, které nejsou součásti obsahu služeb poskytovaných Obchodem, a které umožňují později identifikovat Kupujícího přicházejícího na stránky Obchodu a jsou používány Obchodem pro zjednodušení využívání Obchodu. Tyto soubory zároveň sledují pohyb Kupujících na stránkách Obchodu. Zákazník může v libovolném okamžiku vypnout možnost ukládání cookies souborů patřičným nastavením ve svém internetovém prohlížeči.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva o koupi zboží se řídí právem České Republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto obchodních podmínkách, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími právními předpisy. 2. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. 3. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny Obchodních podmínek. Tyto změny se nevztahují na objednávky dokončené před účinnosti příslušných změn. Změny Obchodních podmínek jsou účinné jejich zveřejněním na webových stránkách.